"Self-conquest is the greats of victory" การชนะใจตนเอง คือ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

8/08/2012

กลุ่มทรอยก้า (Troika)

คณะกรรมการร่วมผู้ตรวจสอบวินัยการคลังของยุโรป ที่เรียกว่า "ทรอยก้า"(Troika) ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission (EC) ธนาคารกลางยุโรป European Central Bank (ECB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF)

No comments:

Post a Comment